Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.

Dit plan is tot nu toe hier gepubliceerd:
http://www.ziekvandepolitiek.nl/uncategorized/beleidsplan-voor-een-nieuw-nederland/
https://www.hetburgercollectief.nl/nieuw-beleidsplan 


Kernkabinet:

Afschaffen:

- Alle politieke partijen en de 1e en 2e Kamer.

Plan:
- Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger rechtstreeks een Minister president, Min.
   van Financiën, Min. van Handel en Economie en een Min. van Binnenlandse Zaken.
- Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij adviseren het Kernkabinet en hebben   
   buiten Nederland de status van Staatssecretaris.

Bindend Referendum:

Afschaffen:
- Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming.

Plan:
- Een burgerteam doet aan de bevolking voorstellen omtrent wetten en beleid. Ondersteund door experts van
  diverse Ministeries. Daaruit ontstaan een aantal mogelijkheden voor wetten of beleidsvoorstellen.
- U maakt uw keuze via een digitale stemmogelijkheid en maakt uw keuze. Het Kernkabinet zet uw wens
  onveranderd om in een wet of beleid. De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociaalmedia en 
  in lokale politieke cafés met alle voor- en tegenargumenten en consequenties en beschouwingen voorzien.
- U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet.
- Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw directe keuze.

Financiële sector:

Afschaffen:
- De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het Kernkabinet en de burger.

Plan:
- Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de Nederlandse samenleving. Hier kunt
  u de betalingen laten uitvoeren die u moet doen.
- Spaargeld mag u daar plaatsen. Deze worden dan door de Overheid gegarandeerd.

-- Let op: Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds.

Hypotheken: Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan de Nederlandse Hypotheek                                  Garantie.

-- Let op: Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel: 

Afschaffen:
- De overbodige variaties van wetten en regelingen. WW – bijstandswet – Wajong – WAO etc. worden afgeschaft.

Plan:
- Er komt  – 1 – één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken – geen werk heeft – daar een
  uitkering krijgt.

Lager Onderwijs:

Afschaffen:
- De regeldruk in het onderwijs en de vele tussenuren. Grote scholen worden opgesplitst tot kleine onderwijs
  omgeving

Plan:
- Terugkeer van een goed basisonderwijs.
- Alleen openbare scholen met daarnaast ruimte voor religie en aanverwante zaken op de woensdag of
  zaterdagmiddag aansluitend aan de lesuren.
- Verplichte zwemlessen en minimaal 3 uur sport per week.
- Verplichte culturele omgangsleer met respect en acceptatie van alle levensvormen.
- Lager-onderwijs tot aan 16e levensjaar en daarna pas een keuze maken voor Vervolgonderwijs.
- Huiswerk begeleiding tot 17.00 uur op school.

Middelbaar Onderwijs: 

Afschaffen:
- Teruglopend kwaliteit van onderwijs en de acceptatie van de zesjes cultuur.

Plan:
- Breed leerplan met 14 vakken.
- In het derde schooljaar minimaal 6 maanden stage bij verschillende bedrijven.
- Dan keuze maken en afstuderen in de gekozen richting.
- Voldoende vakmensen opleiden die daarvoor naar behoren betaald krijgen.
- Vakmanschap weer terug in de regel: Leerling – gezel – meester vakman.
- Gratis boeken en lesmateriaal.

Universitair Onderwijs: 

Afschaffen:
- Studiefinanciering.

Plan:
- Toelatingstoets m.b.t. motivatie en doorzettingsvermogen. 
- Binnen 18 maanden propedeuse halen.
- Dan volledige 12 maanden stagelopen bij diverse bedrijven en instanties.
- Dan keuze maken welke opleiding er afgerond gaat worden.
- Daarna in 4 jaar afstuderen en praktijk opdoen in gekozen richting.

Nieuw Onderwijs:

Afschaffen:
- De beperking om een leven lang hetzelfde beroep te doen

Plan:
- Daar twee-derde van de werkzame beroepsbevolking in een fase na het vervullen van een werkzame periode
  mag worden omgeschoold dient en een introductie van een nieuw schooltype voor volwassenen.
 
Economie:  

Afschaffen:
- Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen.
- Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders.

Plan:
- Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt geïnvesteerd.
- Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers geholpen tot een volwaardig bedrijf uit te 
  groeien.
- Er worden landelijk 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën of producten- ideeën naar toe
  kunnen voor hulp.
- Jaarlijks wordt 4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten geëist.
- Duidelijke afreken momenten.

Doel: Het op solide basis een snelle stimulans voor werkgelegenheid.

Infrastructuur:

Afschaffen:
- De splitsing van het openbaar vervoer

Plan:
- Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te vallen.
- Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het transport naar het binnen- en buitenland.
Steden worden voorzien van een gratis vervoer van parkeerplaatsen aan de rand van een stad naar het
  centrum  met vervoerseenheden voor zowel personen als goederen.


Belastingen:

Afschaffen:
- Motorrijtuigenbelasting
- Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc.
- Zinloos rondpompen van geld.

Plan:
- Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs.
- OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten.
- Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor alle gemeenten.

Ziekenfonds:

Afschaffen:
- Private zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Plan:
- Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de werkgever ingehouden.
- Eigen risico wordt volledig afgeschaft.
- Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband opgeleid zodat er beter teamwerk
  wordt geleverd.
- Artsen in loondienst van de zorgverlener.
 
Woningbouw:

Afschaffen:
- Zelfstandige Woningcorporaties.
- Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door Provincies.

Plan:
- Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het verantwoordelijke Ministerie.
- Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld.
- Betaalbare sociale woningbouw.
- Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend.

Zorg:

Afschaffen:
- Bureaucratie en werkdruk

Plan: 
- Zorginstellingen controleren dat ze goede zorg leveren.
- Platte organisatie waarin de directeur maximaal 120.000 euro verdient. 
- Management wordt overbodig door de platte organisatie.
- Voldoende stageplaatsen voor leerling verpleegkundigen/OK-assistenten, enz.
- Constante scholing om een zo breed mogelijk inzetbaarheid te bevorderen.
- Bureaucratie wordt geminimaliseerd.
- Eén totale verantwoording naar het Zakenkabinet.

 

Natuur:

Afschaffen:
- Onder water zetten van de Hedwige polder.

Plan:
- Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren.
- Bomen aanplant om het Co2 terug te dringen
- Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie, liefst fruitbomen.

Milieu:

Afschaffen:
- Plaatsen van windmolens die nu alleen op subsidies draaien.

Plan:
- Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen.
- Opwekking door getijde schommelingen.
- Plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren.
- Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie.
- Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke thorium.
- Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof. (op 8 gram thorium loopt een auto anderhalf miljoen
  kilometer)
- Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer in en eromheen gratis.
- Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen.

Gezondheid:

Afschaffen:
- Prominente positie van de farmaceutische bedrijven.
- Eenzijdige informatie over voedingswaren.

Plan:
- Invoering van complementaire gezondheidstechnieken zoals bacteriofagen.
Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen. 
- Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel.
- Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten.
- Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn.
Zelf weer alle medicijnen in eigen beheer ontwikkelen en produceren.
Daartoe komt in Oss een fabriek waar alle medicijnen tegen kostprijs worden aangeboden op de Nederlandse
  markt. Zonder winstbejag.
Universiteiten die met overheidsgeld medicijnen ontwikkelen blijven volledig eigendom van de Nederlandse
  samenleving evenals de ontwikkelde medicijnen.
Reeds ontwikkelde middelen tegen kanker, per direct verder ontwikkelen en in eigen beheer in Nederland
  maken.

Defensie:

Afschaffen:
- Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties

Plan:
- Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie, brandweer en ambulancepersoneel
  wordt gerealiseerd.
- Integrale aanpak cyberdreiging.
- Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding.

Kunst en Cultuur:

Afschaffen:
- Financiële drempels om educatief onderricht te hebben.

Plan:
- Voor jongeren worden alle musea en educatieve evenementen een verplicht vak.
- Actief bevorderen van het creatieve talent omdat dit ook het innovatieve Inzicht bevordert.

Ontwikkelingshulp:

Afschaffen:
- De versnippering van energie en geld.

Plan:
- Ieder west Europees land adopteert maximaal twee ontwikkelingslanden die aan een aantal opgestelde criteria
  voldoen, waaronder een stabiel bestuur.
- Bied studenten de mogelijkheid om tijdens hun stage periode daar werk te verrichten en oudere werknemers
  daar hun ervaring in te zetten.

Rechtspraak:

Afschaffen:
- Raad van State.
- Onbeperkt budget voor de rechtspraak.
Procedures worden transparant en verkort.


Plan:
- Introductie van een adviserende c.q. bepalende burgerrechtspraak. 
- Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak

Transport:

Afschaffen:
- Alle op accu aangedreven voertuigen, omdat het vernietigen van de accu later meer milieuschade oplevert dan
  bespaarde Co2.


Plan:

Stimuleren van alle alternatieve energiebronnen met als doel de natuur te ontzien.
Vol inzetten op waterstof en waterstofgas, dat vrij eenvoudig is te produceren en het milieu niet aantast.  


Dit plan is een voorstel dat zeker nog verfijning kan hebben.

Het nader uitwerken van deze plannen is vrij eenvoudig waarbij zeker het rendement, het milieu en effectiviteit bepalend moeten zijn met als strikte voorwaarde dat we planeet en het Universum beschermen.   

 

U kan het Beleidsplan voor een Nieuw Nederland downloaden op de download pagina.


Reactie plaatsen

Reacties

TonhBC
2 maanden geleden

Beste Linda,

Het antwoord hierop is helder en kan kort.
Studeren/leren moet voor iedereen gratis zijn.
Echter, om oude toestanden zoals met de eeuwige student te voorkomen, zouden er wel voorwaarden aan e.e.a. moeten komen.
Leenstelsel/studiefinanciering worden dus afgeschaft.
Maar duurt een opleiding zeg 4 jaar dan zou hij met 5 jaar volbracht moeten kunnen worden.
Mocht dat niet haalbaar zijn op gegronde redenen dan zal de student zelf jaren moeten kunnen ‘inkopen’.
Waar wel het gevaar weer in schuilt dat ouders met geld meer opties kunnen ‘kopen’ voor hun kroos.
Dat willen we nu juist voorkomen.

Mede namens Sjef van www.ziekvandepolitiek.nl , onder dankzegging voor de vraag,

Met vriendelijke groet,
TonhBC.

Linda Bruckwilder
2 maanden geleden

Waarom staat er bij universitair onderwijs: afschaffen van studiefinanciering. Bedoel je het leenstelsel afschaffen? Studiefinanciering afschaffen lijkt me geen optie. Als dit niet bedoelt wordt lijkt het me belangrijk om dit te veranderen. Groet, Linda

Rob
4 maanden geleden

Joop van Haalen, als je mensen in dienst hebt wat dat perfect verwoord/schrijft dan word dat ook wel 100% foutloos, maar dit is een initiatief van een paar brainstormers en niet 100% taalkundig onderlegt, minister schrijft zelf ook niet, King ook niet. Gaat om de doelstelling.

mathilda
4 maanden geleden

ik doe mee.

Joop van Haalen
4 maanden geleden

Het beleidsplan is er een naar mijn hart. De plaats van de media, die voor het grootste deel gesponsord wordt door ons burgers(subsidies) hangen hun oren naar de politiek, want zij zijn daarvan afhankelijk. Elke criticus wordt bij talkshows niet meer uitgenodigd. Het zijn altijd dezelfde personen die hun bijdrage komen leveren en daardoor verandert het nooit.

Overigens zou de beleidsschrijver willen wijzen op de gebruikte grammatica. Die is vaak niet correct. Het gevolg kan zijn dat men niet serieus genomen wordt.

Groet,
Joop van Haalen

Rob
8 maanden geleden

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6679690862085111812/