Winkel is geen publieke ruimte

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 09:50

Art 365 Wetboek van strafrecht; De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of dulden, word bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geld boete van de vierde categorie.

--------------------------------------------------------

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen.

Op 1 december 2020 is de Ministeriële Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 van  kracht geworden, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62032.html 

“Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten”, gelegitimeerd door artikel 58e, eerste lid, en 58j, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet Publieke  Gezondheid zoals gewijzigd door de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de spoedwet):

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fd97787-6132-43c1-a31f-1fedbda97579&title=35526%2C%20eindtekst.docx 

Een winkel is geen publieke [binnen]ruimte. De voorzieningenrechter in Amsterdam was hier in 2014 duidelijk over: 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5688  

“de voorzieningenrechter [is] van oordeel dat een winkel geen publieke ruimte is”. 

 

"Anders dan CCCP heeft aangevoerd is de voorzieningenrechter van oordeel  dat een winkel geen publieke ruimte is. Dat eenieder in beginsel de  winkel binnen kan lopen maakt niet dat sprake is van een openbare  ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan  het gedrag van klanten die haar winkel betreden. Zeer gebruikelijk is  bijvoorbeeld dat er in winkels geen etenswaren of drank mag worden  genuttigd en ook komt het regelmatig voor dat grote tassen moeten worden  ingeleverd bij de ingang. Ook Media Markt stelt voorwaarden aan het  betreden van haar winkels. Zij maakt die voorwaarden (huisregels) bekend  door middel van verschillende borden bij de ingang, en door middel van  een aantal pictogrammen van verboden die in de winkel gelden."

 

Mocht u aangesproken worden of bekeurd gaan worden wegens het niet dragen van  een mondkapje in een winkel of overdekt winkelcentrum, dan kunt u de betreffende politieagent of  BOA tegen het begaan van een ambtsmisdrijf beschermen door het uitspreken van de woorden ‘U vergist zich. Een winkel is geen publieke binnenruimte’, waarna u het dienstnummer en de naam van  diegene vordert. Zij zijn verplicht aan deze vordering te voldoen. 

 

Mocht u, in wat wél een publieke binnenruimte is, aangesproken worden of bekeurd gaan worden wegens het niet dragen van een mondkapje, dan maakt u, wanneer u dat van toepassing  acht, aanspraak op de uitzondering op deze verplichting zoals gesteld in Artikel 2a.4 van de  Ministeriële Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19: 

“1. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een  ziekte geen mondkapje kunnen dragen.” 

Het uitspreken van de woorden ’Mijn gezondheidstoestand staat het dragen van een mondkapje niet  toe’ volstaat hiertoe. 

 

Wanneer u dit wilt of u zich daartoe gedwongen voelt, kunt u de betreffende gezagsdrager het  onderstaande kaartje tonen: 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf  

Op het kaartje heeft u de naam, het adres en telefoonnummer van uw huisartsenpraktijk in de  daarvoor bestemde ruimte opgeschreven.  Er bestaat geen wettelijke verplichting om uw gezondheidstoestand met wie dan ook te (laten) delen wanneer u dat niet wilt. Uw huisarts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. 

 

Uw woord is wet  in deze.

 

Bart

 


PS
Het invullen van uw huisartsenpraktijk heeft, zoals de ervaring is, niet noodzakelijk. Ook dat is privé! Een boa of politieagent hoeft niet te weten wie uw huisarts is.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Ger Cremers
11 dagen geleden

De wet is dus duidelijk op dit punt. Toch grijpen BOA en politie, zoals in Eindhoven, gewoon in. Spreken we hier van een ambtsmisdrijf? Of wordt hier gewon de wet genegeerd door het “bevoegde gezag”. Dan lijkt het wel een derde wereld land hier.