Nieuw Beleidsplan

Versie maart 2020

 

Partijagenda’s of coalitie/regeerakkoorden zijn niet langer meer van toepassing. Geen iedere 4 jaar het beleid omgooien, er komt een langlopend regeerakkoord, vastgelegd in de Grondwet en dit kan slechts via referenda met instemming van de democratische meerderheid van de Nederlanders, aangepast worden.
De Eerste Kamer komt te vervallen, hiervoor in de plaats komt een Constitutioneel Hof.

Een doorlopend regeerakkoord dus, vorm gegeven door u en de miljoenen andere Nederlanders. Vorm gegeven, aangepast en gewijzigd wanneer de democratische meerderheid dat nodig acht. En dat ook middels referenda aangeeft. Geen alleen recht meer om wet & regelgeving aan te passen door alleen maar de toverwoorden 'parlementaire democratie' te bezigen.
Nee, het wordt de 'VOLKSDEMOCRATIE'

Niet alleen de kosten van iedere 4 jaar een andere regering lopen uit de klauwen, ook het beleid zelf krijgt meer en meer een zwalkende uitstraling. Er is geen beleid meer, er is slechts een meewaaien van de op dat moment heersende winden.
Die zijn vaak niet gunstig/goed voor u als volk of voor Nederland.
Daarom gaan we het anders doen.

Wijzelf, Nederlanders, middels referenda en we luisteren naar de democratische meerderheid en voeren uit wat die zegt. Ook al is het 'fout'. Dan gaan we als volk zelf ook op de zelf veroorzaakte blaren zitten.

Leest u ook de rest hieronder en geeft u alstublieft uw aanvullingen en ideeën!
Praat mee, opbouwend liefst, afbranden is te makkelijk. Als u iets anders wilt zien, zeg dat, onder vermelding hoe het zou moeten worden. Samen bouwen aan ONS NEDERLAND.
Of zijn we dat punt van 'samen' ook al gepasseerd?

 

Ministerie van Algemene Zaken

Dit ministerie, vallende onder de Minister President, kan omdat de functie van MP komt te vervallen, geschrapt worden. Ambtelijke verantwoording wordt afgelegd aan de burgers van Nederland. Alleen aan burgers met de Nederlandse nationaliteit.

Mocht de keuze van de democratische meerderheid zijn om AZ te handhaven dan:
AZ behandelt of verwijst alles wat onder geen enkel ander ministerie lijkt te vallen. Waarbij toezicht wordt gehouden door het Constitutioneel Hof of e.e.a. op rechtmatige wijze wordt toegewezen en uitgevoerd.
Het ministerie van AZ is overkoepelend voor alle ministeries. Is, noem het even eindverantwoordelijk. Aan het Constitutioneel Hof en volk.
In geval van meningsverschillen tussen een burger en een overheid kan iedere burger via een procedure bij het Constitutioneel Hof de besluitvorming laten toetsen door het Hof.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hier komt een rechtstreeks door de burger gekozen minister die met een provinciale raad de volksstem en dus die van de gemeenten hoort. Het beleid in binnenland gaat overstag. Van top-down naar bottom-up.

Niet meer Den Haag dat bepaalt, eventueel via ministerie, Kamers, provincie uiteindelijk de gemeente uitvoerend maakt. Het beleid/bestuur komt via de gemeente heel dicht bij de burgers die uiteindelijk ‘de stem’ hebben om beleid aan te passen, te veranderen, terug te draaien.

De gemeente faciliteert, ondersteunt en begeleid de burgers die in hun gemeente referenda willen houden, kijkt of een referendum binnen de gemeentegrenzen kan/mag blijven of dat dit referendum provinciaal tot landelijk moet worden toegewezen.
Gemeentelijke facilitering komt vanuit Den Haag. Voor gemeenten komt er een duidelijke regeling omtrent belastingen welke nog geheven mogen worden en de hoogte daarvan. Waar grote steden zeggen meer kosten moeten maken door meer mensen per vierkant kilometer hebben plattelandsgemeenten vaak meer kosten door juist minder per vierkante kilometer.

Een passende verdeelsleutel kan en moet voorkomen dat voorzieningen van het platteland verdwijnen of dat openbaar vervoer afgeschaft wordt wegens niet rendabel zijn. Niet d.m.v. subsidies of financiering op andere wijze maar door goede afspraken met aanbieders van openbaar vervoer.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat het openbaar vervoer vanuit de particuliere sector gehaald zal worden en terug een overheidstaak wordt. Landelijke tarieven voor bus, trein, taxi’s en andere OV zaken. De grote van vervoersmiddelen kunnen worden aangepast aan het aanbod van reizigers maar minstens ieder uur een bus zou vanzelfsprekend moeten zijn.

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ook een rechtstreeks gekozen minister hier. Geen minister die de wereld rond reist meer maar eentje die zoveel mogelijk het Nederlandse geluid laat horen in dat buitenland. De sterke punten van ons land onderstreept. Zoals waterbeheer, onze vindingrijke boeren en hun producten aan de man brengen, die geen geld maar weggeeft aan landen elders ter wereld, die zich hard maakt voor Nederland binnen verdragsorganisaties zoals de VN. Ook zal de minister van BZ zich moeten gaan inspannen om op zo’n kort mogelijke termijn een vertrek vanuit de Europese Unie mogelijk te maken. Maximaal 2 jaar vanaf het start moment, alles eerder is toegestaan. En we vertrekken onder onze voorwaarden! En we zijn uiterlijk 2 jaar na de aanvangsdatum weg. Harde NEXIT of hoe het ook genoemd gaat worden. Slechts een democratische meerderheid kan dit per referendum aanpassen. Niet de politiek.

 

Ministerie van Defensie

Ook een rechtstreeks gekozen minister op Defensie.

Deze minister zal, meet een klein ministerie, orde op zaken moeten stellen bij defensie in haar geheel. De afgelopen decennia is er heel veel en pijnlijk ingegrepen bij defensie. Dermate ernstig dat we ons niet zouden kunnen verdedigen op dit moment tegen invallen van buitenaf. Het heeft er alle schijn van dat we er defensief slechter voorstaan dan toe de Duitsers Nederland binnenvielen op 10 mei 1940. Toen nog puddingbuksen, nu moeten de militairen pangpang roepen en zijn velen dood en doodziek gemaakt of geworden door grove fouten bij dit ministerie. Zaken als Chroom6 verf en oude munitie die uit zichzelf explodeert in mortieren zijn de meest bekende. Een schande dat mensen die hun leven willen wagen voor volk en vaderland door verf omgebracht worden. Dat moet niet alleen anders, dat zal ook anders worden!

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zeer hot item momenteel. Klimaat. De hype is enorm. Gebaseerd op wat? Op gebakken lucht met geen spat extra aan CO2 of wat voor verderfelijks dan ook.

Opmerking: u kent de eigenschappen van CO2? En u weet dat CO2 planten en bomen en onze gewassen waar we van eten laten groenen? Dat het groen dat omzet in zuurstof? De klimaathype die momenteel door het land raast wordt door evenveel wetenschappers, zo niet meer, weerlegt. Maar de politiek en de zieke media willen die verhalen maar niet horen, begrijpen of publiceren. Politiek en media de neiging aan elkaar verslaafd te zijn. Terwijl de media juist kritisch zou moeten zijn naar de politiek, moet onderzoeken, andere geluiden juist moet laten horen. Dat hout ook politici scherp en voorkomt dat ze partijprogramma’s volkomen op elkaar gaan afstemmen en alle andere geluiden buiten sluiten. Met democratie heeft heel de klimaatdiscussie helemaal niets te maken!

Het is enkel en alleen de economie die vernoemd wordt. Daar liggen de openingen, daar ligt geld voor klaar. Maar voor de burgers van dit land? Kwestie van prioriteiten weer op orde krijgen. EZ heeft in eerste instantie een verplichting naar het volk.

 

Ministerie van Financiën

Controleert alle financiële stromen binnen ons landje. Alle overheidslagen maar ook multinationals en zeker banken. Goede doelen, NGO’s en alle andere betrokken in het financiële wereldje. De tijd van lang leve de lol en de burger betaald wel is voorbij. Fouten worden afgerekend met de veroorzakers. Om werknemers te beschermen krijgen die dan ook bij hun werkgevers inzage recht in de bedrijfsvoering en de financiën. Daartoe kunnen ze zich laten bijstaan door een rijks accountant die een hoge verantwoordelijkheid heeft. Omkoping? De straf dient navenant te zijn aan de misdaad. En aangezien zo’n accountant de belangen behartigd van tientallen tot tienduizenden werknemers mag daar niet mee gesold worden.

De minister, ook rechtstreeks gekozen, zorgt er verder voor dat bijvoorbeeld prijsafspraken met bedrijfsleven over levering van gebouwen en/of producten ook nageleefd worden. Budgetoverschrijdingen komen iet meer voor. Het bedrijf dat een opdracht binnenhaalt weet precies hoeveel er gemoeid is met die opdracht. En voor dat geld wordt een prima of betere kwaliteit geleverd! En geweldig materiaal! Geen rotzooi om zo de bezuinigen op de kosten. Ten koste van hen die in of met hetgeen geleverd, moeten gaan werken.

De geldstromen/facilitering van provincie en gemeente staat op 1. Monitoring ook. Ook hier moeten budgetten niet overschreden worden. Dat mag alleen als een meerderheid van hen die de kosten moeten dragen daar toestemming voor geeft. Dan kan gemeente tot rijksoverheid dus zijn die bij de burgers navraag moeten doen.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gezien de staat van veel dijken, kades, bruggen, tunnels, wegen en meer is hier heel veel te doen. Geen idee wat er de afgelopen jaren met al die miljarden is uitgevoerd maar meer dan prestige objecten die her en der zijn neergezet is niet geleverd. Verder is alle kwaliteit zo goed als ver beneden peil. Miljarden zullen nodig zijn.

Die zijn dan ook al verstrekt. Men gaat eerst maar eens zeer goed binnen de eigen gelederen kijken waar dat geld allemaal ingestoken is en haal dat boven water. Want als er een dijk ergens doorgaat dan zijn het de mensen die de belastingbetaler jaren hebben bestolen die zandzakken neerleggen en die met emmers voor mijn pad het water weer aan de juiste kant pogen te deponeren. Het aanmodderen in één van Nederlands grote export domeinen heeft lang genoeg duurt. Ook zonder de klimaathype dienen we aan de wereld te laten zien dat men voor waterbeheer en dijk, voor alternatieve energie, bij Nederland kan aankloppen. We verkopen en kennis en vaardigheden niet, we verkopen producten. Plaatsen die en leren lokaal de mensen ze te onderhouden op de juiste wijze. Dat kan ter plaatse, dat kan ook in Nederland.

Er zijn nog vele punten waar verbeterde infrastructuur kan bijdragen aan bijvoorbeeld milieu en klimaat. Denk aan luchtvaart en scheepvaart. Beide zorgen voor zorgwekkende hoeveelheden vervuiling en hebben toch op één of andere wijze een vrijbrief om door te gaan.

Dat gaat eruit. En in die strijd zal de hulp en dus de bescherming van onder andere klokkenluiders noodzakelijk zijn. Echte bescherming, niet de schijnvertoning tot op heden.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tja, wat moet je hier nog van zeggen? Justitie? Voor wie nog? En veiligheid? Waar dan? Zooitje op dat ministerie. Zelfs klokkenluiders kunnen ze niet beschermen. Een zeer droeve constatering. Ook is dit departement te vaak en veel te negatief in het nieuws. Wat een baken van democratie en veiligheid zou moeten zijn, een rots in de branding en een leidend licht, is nog geen waakvlammetje meer. Een met het getij meerollende zandkorrel op een groot onbestemd strand. Helaas. Maar niet perse jammer!

Uw veiligheid komt weer op één. Niet die van politici die niet luisteren naar het volk. Niet die van politici die land en volk verraden. Samen met onze Raad van State, het zogenaamd hoogste rechtsorgaan dat we kennen. Het is van deze Raad een schande zoals ze de afgelopen decennia/jaren hebben gehandeld en hebben staan toekijken hoe de politiek onze soevereiniteit hebben uitgeleverd aan Brussel en hoe ze stukje bij beetje onze normen, waarden, cultuur, wetgeving nog dagelijks aan het verruilen zijn voor ongewenste zaken.

Eén ministerie van maken met Defensie? Daar alle veiligheid en bewaking van volk en vaderland neerleggen. Waarbij het justitie deel kijkt of het invoeren van onze landsgrenzen gewoon kan. Ondanks alle overeenkomsten die anders zullen beweren, we gaan dat doen! Nederland gaat op slot of maar heel even open voor hen die hier rotzooi willen komen schoppen of die ons sociale systeem komen uitbuiten. Voor hen die alleen maar komen eisen, komen schreeuwen en zaken als zwarte Piet willen afschaffen. Diegenen die niet verder komen dan honderden jaren na dato te blèren dat we nog moeten betalen voor slavernij van toen doen dat maar van buiten onze vellige grenzen. Hier zijn deze mensen kennelijk onaantastbaar. Maar nou in het land van herkomst dat soort eisen eens roepen. Dan ben je pas een held.

Slechts echte vluchtelingen mogen binnen. Opvang in de regio waar vluchtelingen ontstaan en toelating slechts als er een dossier is en als er geldige persoonspapieren aanwezig zijn. Geen gezinshereniging en geen pardon meer. Opvang in Nederland is per definitie niet oneindig. Maximaal 5 jaar?

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Steeds vaker horen we van zaken die overduidelijk aangeven dat het met de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel niet zo best gesteld is. En omdat voedselveiligheid ook veiligheid betreft zou ook dit departement bij Defensie ondergebracht kunnen worden. Eén departement dat de gehele veiligheid van Nederland en haar burgers behartigd. Geen opsplitsing meer. Dan komen er ook veel meer toezichthoudende mensen ter beschikking die kwaliteit van voedsel, instroom vluchtelingen, landsverdediging, kust en rivierdijken kunnen monitoren, onderhouden en in opperste staat van paraatheid kunnen brengen en houden. Vanaf geboorte van dieren tot aan ‘in het schap’ controle en bewaking. Overtreders spijkerhard aanpakken. Zowel de bescherming van dieren als ook die van gewassen en alles worden langs alle kanten gemonitord, bekeken, gemeten, gecontroleerd. En wat nog meer nodig is!

Geen wetten meer die mogelijkheden bieden om ‘op het randje’ te zitten als producenten maar duidelijkheid voor consumenten en burgers. Ook op producten die naar het buitenland geëxporteerd worden. We geven visitekaartjes af op alle producten die we exporteren. Nederland moet een begrip van zekerheid worden, producten moeten voor het buitenland een zeer vertrouwd gevoel geven.

Dat hiervoor grootscheepse veranderingen nodig zijn is duidelijk. De intensieve veeteelt moet onder de loep genomen worden en verbeterd waar mogelijk. Brengt dat niet het gewenste resultaat dan zal ermee gestopt moeten worden. Niet blijven doorgaan in de hoop dat zaken ten goede keren maar stoppen. Zijn er significante verbeteringen dan kan altijd weer begonnen worden met zaken. Waarbij het houden, exploreren, exporteren en slachten van levende dieren zeer goed gecontroleerd gaat worden.

Het ritueel onverdooft slachten gaat afgeschaft worden.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De flater van Nederland zou ik durven stellen. Wat een aanfluiting is dit departement zeg. Tegen de tijd dat je als ministerie de jeugdinzet om een klimaathype te starten dan ben je toch wel heel fout bezig. Maar ook het afzakken van de kwaliteit van het onderwijs, de daaraan verbonden kosten, de personeelstekorten, de werkdruk, het werken met oude(re) leermiddelen, de vaak al mislukte digitalisering, het enorme waterhoofd op vele scholen qua bestuursleden en directieleden, de indoctrinatie van leerlingen/studenten en het personeel dat voor de klas staat….het is niet eens allemaal op te noemen vrees ik.

Als je ziet hoe leerlingen die willen leren en kunnen leren, geremd worden door leerlingen die daar (veel) meer moeite mee hebben door IQ of door onaangepast gedrag, dan breekt je hart. Het zijn iet de betere leerlingen of goede leerlingen die het tempo en het niveau bepalen van een klas, het zijn juist diegenen die niet mee kunnen komen of niet mee willen komen. Leren voor een vak en daarbij veelal randzaken mee krijgen waar je niet op zit te wachten? Als je nou weet op jonge leeftijd wat je wilt worden? En wat nou als later blijkt dat je wat ander wil gaan doen? Omscholen is altijd een oplossing. Ik zie vmbo/mbo leerlingen kapot gaan aan de verplichte theorievakken waar ze weinig tot niets aan hebben met hun werk en die afhaken. Ook met techniekvakken op het vmbo een zelfde verhaal. Leerlingen in de techniek die het bedrijfsleven zo nodig hebben. De tekorten lopen enorme op. Importeren is ook geen oplossing, het blijft niet bij ongeschoolde handen, er komen hele gezinnen en families mee.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hier heb ik nog geen aanvang mee gemaakt.
Niet alles moet namelijk uit één koker komen is de gedachte hierbij, u moet zelf ook actief worden in het mee denken en doen.

Dus vult u aan?
Geef uw mening weer. Ook bij de andere onderwerpen overigens is uw commentaar welkom. En nog meer uw ideeën en aanvullingen/verbeteringen. Samen gaan we dit 'varkentje' wassen!

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hier heb ik nog geen aanvang mee gemaakt.
Niet alles moet namelijk uit één koker komen is de gedachte hierbij, u moet zelf ook actief worden in het mee denken en doen.

Dus vult u aan?
Geef uw mening weer. Ook bij de andere onderwerpen overigens is uw commentaar welkom. En nog meer uw ideeën en aanvullingen/verbeteringen. Samen gaan we dit 'varkentje' wassen!