Nieuw Beleidsplan

Versie oktober 2020

 

Partijagenda’s of coalitie/regeerakkoorden zijn niet langer meer van toepassing.  Niet iedere 4 jaar het beleid omgooien.  Er komt een langlopend regeerakkoord vastgelegd in de Grondwet en dit kan slechts via referenda met instemming van de democratische meerderheid van de Nederlanders aangepast worden.

De Eerste Kamer komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een Constitutioneel Hof.

Een doorlopend regeerakkoord dus, vorm gegeven door u en de miljoenen andere Nederlanders. Vorm gegeven, aangepast en gewijzigd wanneer de democratische meerderheid dat nodig acht. Dit wordt ook middels referenda aangegeven.  Geen alleen recht meer om wet & regelgeving aan te passen door alleen maar de toverwoorden 'parlementaire democratie' te bezigen.

Nee, het wordt de 'VOLKSDEMOCRATIE'.

Niet alleen de kosten van iedere 4 jaar een andere regering lopen uit de klauwen, maar  ook het beleid zelf krijgt meer en meer een zwalkende uitstraling. Er is geen beleid meer. Er is slechts een meewaaien van de op dat moment heersende winden.

Die zijn vaak niet gunstig/goed voor u als volk of voor Nederland.

Daarom gaan we het anders doen.

Wijzelf,  de Nederlanders, bepalen middels referenda wat het beleid moet zijn en we luisteren naar de democratische meerderheid en voeren uit wat die zegt. Ook al is het niet de stem van de minderheid. Wij leggen ons neer bij de democratische meerderheid., hoe moeilijk dat soms ook is.

Leest u ook de rest hieronder en geeft u alstublieft uw aanvullingen en ideeën!

Praat mee, opbouwend liefst, afbranden is te makkelijk. Als u iets anders wilt zien, zeg dat onder vermelding hoe het zou moeten worden. Samen bouwen aan ONS NEDERLAND.

Of zijn we dat punt van 'samen' ook al gepasseerd?

 

Ministerie van Algemene Zaken

Dit ministerie, vallende onder de Minister President, kan omdat de functie van MP komt te vervallen, geschrapt worden. Ambtelijke verantwoording wordt afgelegd aan de burgers van Nederland. Alleen aan burgers met de Nederlandse nationaliteit.

Mocht het de keuze van de democratische meerderheid zijn om AZ te handhaven dan moet het AZ zijn die de zaken behandelt , die onder geen enkel ministerie lijken te vallen.  Het toezicht wordt gehouden door het Constitutioneel Hof of e.e.a. op rechtmatige wijze wordt toegewezen en uitgevoerd. Het ministerie van AZ is overkoepelend voor alle ministeries. AZ is eindverantwoordelijk. Verantwoording wordt afgelegd aan het Constitutioneel Hof en het volk.

In geval van meningsverschillen tussen een burger en een overheid kan iedere burger via een procedure bij het Constitutioneel Hof de beslissing of beschikking laten toetsen door het Hof.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hier komt een rechtstreeks door de burger gekozen minister die met een provinciale raad de volksstem en dus die van de gemeenten hoort. Het beleid in binnenland gaat overstag. Van top-down naar bottom-up.

Den Haag bepaalt niet meer. Het beleid komt van de gemeenten via de burgers. Het beleid/bestuur komt via de gemeente heel dicht bij de burgers die uiteindelijk ‘de stem’ hebben om beleid aan te passen, te veranderen, terug te draaien.

De gemeente faciliteert, ondersteunt en begeleidt de burgers die in hun gemeente referenda willen houden, kijkt of een referendum binnen de gemeentegrenzen kan/mag blijven of dat dit referendum provinciaal of landelijk moet worden ingesteld.

Gemeentelijke facilitering komt vanuit Den Haag.  Via wet wordt bepaald welke belastingen door gemeenten nog mogen worden geheven. De burger mag niet overgeleverd worden aan de grenzeloze belastingzucht van de landelijke en plaatselijke overheden. De grote steden bepalen door inwoneraantal niet meer de hoogte van de vergoedingen. De kosten in de landelijk gelegen gebieden zijn vaak nog groter. Prioritering is noodzakelijk om te voorkomen dat het westen van het land het meeste geld absorbeert.

Een passende verdeelsleutel kan en moet voorkomen dat voorzieningen van het platteland verdwijnen of dat openbaar vervoer afgeschaft wordt, omdat dit niet rendabel zou zijn.  Er moeten betere afspraken gemaakt worden met aanbieders van openbaar vervoer, zodat  een ieder binnen redelijke afstand en op betere tijden openbaar vervoer aangeboden krijgt. De uitvoering van het openbaar vervoer moet terug naar de overheid zoals ook de telefonie en de energieleverantie.

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ook hier een rechtstreeks gekozen minister. Geen minister die de wereld rond reist, maar een die zoveel mogelijk het Nederlandse geluid laat horen in het buitenland. Dure reizen zijn daarvoor niet nodig. Deze minister moet de sterke punten van ons land, zoals waterbeheer, onze vindingrijke boeren en hun producten, onze handelsgeest , onze ICT kennis e.d. onder de aandacht brengen(verkopen). Geen geld over de balk gooien aan landen, waarvan nooit duidelijk wordt waaraan het geld besteed wordt en wat vaak op politieke gronden gebeurt . Hij /zij moet zich in verdragsorganisaties hard maken voor de belangen van Nederland . Hij/zij moet zich inspannen om een vertrek uit de EU mogelijk te maken binnen een zo kort mogelijke termijn. De meerderheid bepaalt via een objectief referendum.

 

Ministerie van Defensie

Een rechtstreeks gekozen minister op Defensie. Deze minister zal met een klein ministerie orde op zaken moeten stellen bij de gehele defensie. De afgelopen decennia is er heel veel en pijnlijk ingegrepen bij defensie. Het is zeer ernstig dat we ons op dit moment niet zouden kunnen verdedigen.  Daarnaast moeten grove incidenten, die te maken hebben met een slecht beheer zoals te weinig of ondeugdelijke munitie, ziekmakende stoffen(Chroom 6 verf) echt tot het verleden behoren. Militairen, die hun leven op het spel zetten voor de verdediging van ons volk en vaderland, moeten met alle zorg en middelen worden bediend. Het is een schande dat Defensie deze mensen nu en in het verleden(Zebrenica) in de kou laat staan.

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zeer hot item momenteel. Klimaat. De hype is enorm. Gebaseerd op wat? Op gebakken lucht met geen spat extra aan CO2 of wat voor verderfelijks dan ook.

Opmerking: u kent de eigenschappen van CO2? En u weet dat CO2 planten en bomen en onze gewassen waar we van eten, laten groeien?  Bomen en planten zetten CO2 om in  zuurstof. De klimaathype die momenteel door het land raast, wordt door evenveel wetenschappers weerlegd. De politiek en de zieke media willen die verhalen maar niet horen, begrijpen of publiceren. Politiek en media zijn aan elkaar verslaafd . Terwijl de media juist kritisch zou moeten zijn naar de politiek, moet onderzoeken en andere geluiden juist moet laten horen. Dat houdt ook politici scherp en voorkomt dat ze partijprogramma’s volkomen op elkaar gaan afstemmen en alle andere geluiden buiten sluiten. Met democratie heeft heel de klimaatdiscussie helemaal niets te maken!

De talrijke subsidies voor windmolenparken en zonnepanelen is weggegooid geld. Handige ondernemers praten gewoon met een dubbele tong, omdat dit omzet genereert. Wat dacht U van het onderhoud en de vervanging na 10 jaar van deze subsidie slurpende initiatieven.  Subsidies op elektrische auto’s, waarvan de accu’s bij vervanging  een gigantische milieuvervuiling veroorzaken. Wat dacht U van de grote fabrieken die deze accu’s maken. De hoog giftige stoffen hierin veroorzaken ook in die omgevingen een niet te verwaarlozen  milieuvervuiling. Daar praten we niet over, want dat komt niet uit!  Er is slechts een oplossing voor het energieprobleem en dat is kernenergie.

 

Ministerie van Financiën

Controleert alle financiële stromen binnen ons landje bij alle overheidslagen, multinationals en zeker banken. Ook Goede doelen, NGO’s en alle andere partijen in het financiële wereldje moeten worden gecontroleerd. Niet via de belastingaangiften en de goedkeuringen van accountants.  De tijd van lang leve de lol en de burger betaalt wel, is voorbij.  Om werknemers te beschermen krijgen die dan ook bij hun werkgevers inzage recht in de bedrijfsvoering en de financiën. Daartoe kunnen ze zich laten bijstaan door een rijks accountant. Omkoping? De straf dient navenant te zijn aan de misdaad. En aangezien zo’n accountant de belangen behartigt van tientallen tot tienduizenden werknemers mag daar niet mee gesold worden. Banken, die zich schuldig maken aan witwaspraktijken moeten hun schuld niet af kunnen kopen. Het strafrecht is bedoeld om misdrijven te bestraffen. Deze vorm van afkoping is klassenjustitie van de eerste orde. Iemand, die niet over voldoende middelen beschikt, krijgt gewoon straf.

De minister, ook rechtstreeks gekozen, zorgt er verder voor dat bijvoorbeeld prijsafspraken met bedrijfsleven over levering van gebouwen en/of producten ook nageleefd worden. Budgetoverschrijdingen mogen niet meer voorkomen(een ieder moet zijn contractafspraken nakomen. Het is belastinggeld!) . De geldstromen/facilitering van provincie en gemeente staat op 1. Monitoring ook. Ook hier moeten budgetten niet overschreden worden. Het credo moet zijn: toezicht en handhaving. Slechts in nader te bepalen uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gezien de staat van veel dijken, kades, bruggen, tunnels en wegen is er veel te doen. Geen geld voor prestige objecten vrij maken, maar er moet slechts worden begroot voor de noodzakelijke nieuwe aanleg van wegen of waterwerken en het regelmatige onderhoud daarvan.

Er zijn nog vele punten waar verbeterde infrastructuur kan bijdragen aan bijvoorbeeld milieu en klimaat. Denk aan luchtvaart en scheepvaart. Beide zorgen voor zorgwekkende hoeveelheden vervuiling en hebben toch op één of andere wijze een vrijbrief om door te gaan. Dat gaat eruit. En in die strijd zal de hulp en dus de bescherming van onder andere klokkenluiders noodzakelijk zijn. Echte bescherming, niet de schijnvertoning tot op heden.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een ministerie met een gekozen minister, die daadwerkelijk orde op zaken stelt op dit beleidsterrein.

Uw veiligheid komt weer op één. Niet die van politici die niet luisteren naar het volk. Niet die van politici die land en volk verraden samen met onze Raad van State, het zogenaamd hoogste rechtsorgaan dat we kennen. Het is een schande zoals deze Raad de afgelopen decennia/jaren heeft gehandeld en heeft staan toekijken hoe de politiek onze soevereiniteit heeft uitgeleverd aan Brussel en hoe men stukje bij beetje onze normen, waarden, cultuur, wetgeving nog dagelijks aanpast aan de schreeuwende minderheid(gesubsidieerde milieuorganisaties en minderheidsgroeperingen) en de Europese Unie.

Eén ministerie van maken met Defensie? Daar alle veiligheid en bewaking van volk en vaderland neerleggen. Waarbij het justitie deel kijkt of het invoeren van onze landsgrenzen gewoon kan. Lopende overeenkomsten opzeggen, zodat we dit actief kunnen invoeren. Nederland gaat op slot el voor hen die hier rotzooi willen komen schoppen of die ons sociale systeem komen uitbuiten. Voor hen die alleen maar komen eisen, komen schreeuwen en zaken als zwarte Piet willen afschaffen en onze cultuur willen veranderen, is geen plaats meer. Diegenen die niet verder komen dan honderden jaren na dato te scanderen dat we nog moeten betalen voor slavernij van toen doen dat maar van buiten onze vellige grenzen. Men vergeet, dat zij hier in ons land de kansen(en uitkeringen) wel hebben gekregen en dat wij de door verkregen slavernij winsten allang hebben terugbetaald aan uitkeringen, opleidingen, baangaranties, positieve discriminatie en subsidieregelingen.  Dat zij zich niet aan onze arbeidsmoraal willen aanpassen, deert hen kennelijk niet en onze kleine elite politieke partijen keuren dat nog goed ook(wens denken). Hier zijn deze mensen kennelijk onaantastbaar. Het zou beter zijn als zij zich in hun eigen land hard maken voor hun idealen. Er zijn voorbeelden genoeg, dat dit niet wordt geaccepteerd.

Slechts echte vluchtelingen mogen binnen. Opvang moet  in de regio waar vluchtelingen ontstaan en toelating slechts als er een dossier is en als er geldige persoonspapieren aanwezig zijn. Geen gezinshereniging en geen pardon meer. Opvang in Nederland is per definitie niet oneindig. Maximaal 5 jaar!

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Steeds vaker horen we van zaken die overduidelijk aangeven dat het met de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel niet zo best gesteld is. En omdat voedselveiligheid ook veiligheid betreft zou ook dit departement bij Defensie ondergebracht kunnen worden. Eén departement dat de gehele veiligheid van Nederland en haar burgers behartigt. Geen opsplitsing meer. Dan komen er ook veel meer toezichthouders ter beschikking die kwaliteit van voedsel, instroom vluchtelingen, landsverdediging, kust en rivierdijken kunnen monitoren, onderhouden en in opperste staat van paraatheid kunnen brengen en houden. Vanaf geboorte van dieren tot aan ‘in het schap’ controle en bewaking. Overtreders spijkerhard aanpakken. Zowel de bescherming van dieren als ook die van gewassen en alles wordt langs alle kanten gemonitord, bekeken, gemeten, gecontroleerd. En wat nog meer nodig is!
Wat denkt u? Eén departement? Of zijn de taken te specifiek om samen te voegen?

Geen wetten meer die mogelijkheden bieden om ‘op het randje’ te zitten als producenten maar duidelijkheid voor consumenten en burgers. Ook op producten die naar het buitenland geëxporteerd worden. We geven visitekaartjes af op alle producten die we exporteren. Nederland moet een begrip van zekerheid worden, producten moeten voor het buitenland een zeer vertrouwd gevoel geven.

Dat hiervoor grootscheepse veranderingen nodig zijn is duidelijk. De intensieve veeteelt moet onder de loep genomen worden en verbeterd waar mogelijk. Brengt dat niet het gewenste resultaat dan zal ermee gestopt moeten worden. Niet blijven doorgaan in de hoop dat zaken ten goede keren maar stoppen. Zijn er significante verbeteringen dan kan altijd weer begonnen worden met zaken. Waarbij het houden, exploreren, exporteren en slachten van levende dieren zeer goed gecontroleerd gaat worden. Het ritueel onverdoofd slachten gaat afgeschaft worden.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De flater van Nederland zou ik durven stellen. Wat een aanfluiting is dit departement zeg. Tegen de tijd dat je als ministerie de jeugd inzet om een klimaathype te starten dan ben je toch wel heel fout bezig. Maar ook het afzakken van de kwaliteit van het onderwijs, de daaraan verbonden kosten, de personeelstekorten, de werkdruk, het werken met oude(re) leermiddelen, de vaak al mislukte digitalisering, het enorme waterhoofd op vele scholen qua bestuursleden en directieleden, de indoctrinatie van leerlingen/studenten en het personeel dat voor de klas staat….het is niet eens allemaal op te noemen vrees ik.

Als je ziet hoe leerlingen die willen leren en kunnen leren, geremd worden door leerlingen die daar (veel) meer moeite mee hebben door IQ of door onaangepast gedrag, dan breekt je hart. Het zijn iet de betere leerlingen of goede leerlingen die het tempo en het niveau bepalen van een klas, het zijn juist diegenen die niet mee kunnen komen of niet mee willen komen. Leren voor een vak en daarbij veelal randzaken mee krijgen waar je niet op zit te wachten? Als je nou weet op jonge leeftijd wat je wilt worden? En wat nou als later blijkt dat je wat ander wil gaan doen? Omscholen is altijd een oplossing. Ik zie vmbo/mbo leerlingen kapot gaan aan de verplichte theorievakken waar ze weinig tot niets aan hebben met hun werk en die afhaken. Ook met techniekvakken op het vmbo een zelfde verhaal. Leerlingen in de techniek die het bedrijfsleven zo nodig hebben. De tekorten lopen enorme op. Importeren is ook geen oplossing, het blijft niet bij ongeschoolde handen, er komen hele gezinnen en families mee.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hier heb ik nog geen aanvang mee gemaakt.

Niet alles moet namelijk uit één koker komen is de gedachte hierbij, u moet zelf ook actief worden in het mee denken en doen.

Dus vult u aan?

Geef uw mening weer. Ook bij de andere onderwerpen overigens is uw commentaar welkom. En nog meer uw ideeën en aanvullingen/verbeteringen. Samen gaan we dit 'varkentje' wassen!

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hier heb ik nog geen aanvang mee gemaakt.

Niet alles moet namelijk uit één koker komen is de gedachte hierbij, u moet zelf ook actief worden in het mee denken en doen.

Dus vult u aan?

Geef uw mening weer. Ook bij de andere onderwerpen overigens is uw commentaar welkom. En nog meer uw ideeën en aanvullingen/verbeteringen. Samen gaan we dit 'varkentje' wassen!